نامها و یادها بخش چهارم – ایران درودی

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در بخش چهارم گفتگو با خانم ایران درودی با کتاب های ایشان بیشتر آشنا می شویم. با ما همراه شوید. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.

یوتیوب دانلود