ایران و جهان در هفته ای که گذشت یکشنبه 9 خرداد

در این برنامه همراه با فریبا شیرازی سری میزنیم به دنیای خبر و مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین و رویدادهای سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی در هفته گذشته . با ما باشید و دوستان و آشنایان خود را نیز در جریان اخبار قرار دهید.

یوتیوب دانلود