نامها و یادها بخش چهارم – همایون مینویی

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در بخش چهارم گفتگو با آقای همایون مینویی سری می زنیم به موزه و خانه هنر که متعلق به خود ایشان است. با ما همراه شوید. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.

یوتیوب دانلود