001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سینماهفت سه شنبه 16 مهر ماه

با ما باشید در سینما هفتی دیگر به همراه سحر با مروری بر فیلمهای شاخص و سرنوشت ساز سینمای قبل و بعد از انقلاب  ایران . دوستان خود را هم به همراه بیاورید