نامها و یادها بخش اول – همایون مینویی

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در بخش اول گفتگو با آقای همایون مینویی با ایشان و فعالیت هایشان بیشتر آشنا می شویم. با ما همراه شوید. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.

یوتیوب دانلود