001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

شبانه11 مهر

شعر بسیار زیبای سبز تویی که سبز می خواهم
اثر لورکا
ترجمه احمد شاملو
با صدای دلنشین بهار ایرانی