شبانه چهارشنبه 10 مهر

این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست
شعری بسیار زیبا از خسرو فرشیدورد
با اجرای دلنشین بهار ایرانی