در چهارسوی خانه پدری – زندگی در کویر

مستندی با موضوع نحوه زندگی در شهرهای حاشیه ای کویر و بیابان های ایران

یوتیوب