اخبار کوتاه دوشنبه 8 مهر

امروز دوشنبه 8 مهر ماه به میزبانی مهران میرزایی با ما همراه باشید.