چهارسو شنبه ۹ آبان

در چهارسوی این هفته باز هم از شعر و نقاشی خواهیم گفت، از تد هیوز بریتانیایی و گیدو رنی ایتالیایی. باله‌ی «کولی» و راپسودی یگانه‌ی موریس راول را مرور خواهیم کرد و کارتونی پر رمز و راز را تماشا خواهیم کرد. به جز اینها بخش شعر خوانی و موسیقی خانه‌ی ما هم برقرارند.

دانلود