تفسیر خبر جمعه 5 مهر

در برنامه امشب « تفسیر خبر» چون جمعهه شب های پیشین، جمشید چالنگی با آقای علیرضا نوری زاده – لندن و آقای مخسن سازگارا – واشنگتن گفتگو می کند.
آیا سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل نشانه روشن برای حل مسئله اتمی ایران در برداشت؟
چه تفاوتی میان این سخنرانی و سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پیشین وجود داشت؟
آیا جمهوری اسلامی نظامی یکپارچه و دارای ظرفیت لازم برا حل مسائل خود با غرب به ویژه آمریکاست؟
….و پرسش های دیگر در برنامه امشب تفسیر خبر