دهکده جهانی سه شنبه 7 مهر

همراه با “فریدا صبا” سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و نگاهی به اخبار تلخ و شیرین می اندازیم. با ما همراه شوید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با موضوعات مطرح شده در این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود