ایران و جهان در هفته ای که گذشت یکشنبه 4 مرداد

همراه با فریبا شیرازی مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان طی یک هفته گذشته. با ما همراه شوید و دوستان خود را در جریان اخبار قرار دهید.

یوتیوب دانلود