اخبار کوتاه پنجشنبه 4 مهر

امروز پنجشنبه 4 مهر ماه به میزبانی مهران میرزایی با ما همراه باشید.