چمتا شنبه ۱۳ تیر – اتا جیمز

«دیگر از هنرمندان سیاه‌پوست جامعه‌ی آمریکا بود و نشانی دیگر از اراده انسان در تغییر دادن سرنوشت. در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به موسیقی جادویی سیاهان جامعه رسیده‌ایم و در این نوبت از “اتا جیمز” گفته‌ایم؛ هم او که از محروم‌ترین طبقات جامعه سربرآورد و در کوتاه زمانی مایه فخر مردمان کشورش شد.»

دانلود