دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت بیست و هشتم

مدرس این جلسه از انجمن دموکراسی و انتخابات آزاد آقای مهندس حسن شریعتمداری هستند و موضوع مورد بحث در این جلسه ‘موانع کهن و فرصتهای نوین ۲’ خواهد بود. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز با انجمن دموکراسی و انتخابات آزاد آشنا نمایید. منتظر شنیدن نظرات و دیدگاههای شما پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود