هادی و گربه اش سه شنبه 9 تیر

این شماره از برنامه هادی و گربه اش اختصاص دارد به آقای محمدرضا عالی پیام (هالو) سراینده آزادیخواه که دو ماه از زندانی شدن او در زندان جمهوری اسلامی می گذرد و این دومین بار است که شاعر آزاده را برای اشعاری که قبلا تاوانش را داده به بند می کشند. با آرزوی آزادی تمامی زندانیانی که بی گناه در زندان های ولی فقیه گرفتارند.

یوتیوب دانلود