چمتا شنبه 30 خرداد – پپینو دی کاپری

“صدایی به گرمی سرزمین‌های جنوبی و به صمیمیت آفتاب؛ و ترانه‌هایی پیر و کهن و پر از رمز و راز، در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به سرزمین هنر و افسانه سفر کرده‌ایم و این بار همراه «پپینو دی کاپری» فرزند نیک آن دیار همیشه سبز شده ایم.”

دانلود