دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت بیست و دوم

موضوع این جلسه اقتدار و اقتصاد یا اقتصاد اقتداری میباشد.
مدرس این هفته : مهندس حسن شریعتمداری .
با ما همراه باشید و دوستان و آشنایان خود را نیز با دموکراسی و انتخابات آزاد آشنا کنید. منتظر شنیدن نظرات و دیدگاههای شما در ارتباط با موضوعات مطرح شده در برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود