چمتا شنبه 26 اردیبهشت – شارل آزانووار

«صدای تنور دلنشین و ترانه‌هایی از جنس عشق و مهر و دوستی؛ هفتاد سال زندگی بر روی صحنه و رسیدن به قلل شهرت و محبوبیت؛ اینها همه در زندگی و هنر «شارل آزانووار» مرد با وقار و نجیب موسیقی مردمی فرانسه …»

دانلود