ایران و جهان در هفته ای که گذشت شنبه 19 اردیبهشت

همراه با فریبا شیرازی به گفتگو با میهمان امروز برنامه آقای دکتر جمشید اسدی (اقتصاددان) می پردازیم. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در جریان اهم رویدادها قرار دهید.

یوتیوب دانلود