چمتا شنبه 12 اردیبهشت – مرور فصل هشتم

“خورجین پر از صدا و خاطره‌ی ما، با این برنامه هشتمین فصل عمرش را هم پشت سر می گذاره و روزگار حضورش در خانه های شما را از دو سال هم بیشتر می کنه. دو سالی که با انبوهی از خاطرات دور و نزدیک سپری شد و روزگاری که با تمنای صلح و آرامش، صرف عشق و نوا و ترانه شد…”

دانلود