صفحه یک پنجشنبه 28 شهریور

در این شماره صفحه یک می‌بینید : 
تازه‌ترین اظهاراتِ امام زمانی‌ محمود احمدی نژاد در مسجد نارمک 
و بعد از سوریه ، بازی روسیه با کارت ایران