چمتا شنبه 5 اردیبهشت – ورده الجزایریه

” صدایش انگار مرهمی بود بر زخم های پیاپی وطنش و جلوه ای دیگر از شعر کهنسال عرب. در دوازهمین شماره ی فصل هشتم، دیگر بار به سرزمین های آشنا سفر کرده ایم و این بار از ورده الجزایریه دختر خوش صدای موسیقی الجزایر گفته ایم….”

دانلود