پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 28 شهریور

در این شماره از پنجره ای رو به خانه پدری با دکتر علیرضا نوریزاده خواهیم بود و بررسی مهمترین مسایل سیاسی، اجتماعی ایران و منطقه. همچنین نگاهی خواهیم داشت به آزادی نسرین ستوده و تنی چند از زندانیان سیاسی در روز های اخیر . با ما همراه باشید و پنجره ای رو به خانه پدر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.