اخبار کوتاه پنجشنبه 28 شهریور

امروز پنجشنبه 28 شهریور ماه به میزبانی مهران میرزایی با ما همراه باشید. شما می توانید متن خبر های کوتاه را اینجا بخوانید