چمتا شنبه 29 فروردین – میلوا

“صدایی قدرتمند و صمیمی و جان دادن به نواهای آشنا؛ در آثار موسیقیایی زن سرخ موسیقی مردمی ایتالیا. در یکصد و دومین شماره چمتا دیگر بار به قاره‌ی سبز رسیده‌ایم و این بار از میلوا گفته ایم؛ هم او که با صدای غرنده‌اش در میان مردم و مطبوعات با نام «پلنگ گورو» نامیده می شد…”

دانلود