آنسوی خبر دوشنبه 3 فروردین

همراه با دکتر علیرضا نوریزاده نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای خبری در سال 1393. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در جریان اهم اخبار قرار دهید.

یوتیوب دانلود