گلگشت یکشنبه 24 شهریور

همراه با حسین حجازی و میهمان ویژه امروز برنامه ، دکتر اسماعیل نوری علا. گزارشی خواهیم شنید از کنگره بزرگ دوستداران فرهنگ ایران (به همت جامعه بهاییان ) در شیکاگو . با ما همراه باشید