001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

صفحه یک دوشنبه 13 بهمن

اجماعی جدید و تا حدودی عجیب میا‌‌ن تنی چند از نمایندگان اصلاح طلب و جبهه پایداری برای افشای نام رشوه بگیران – ده سال انفصال از خدمت دولتی برای حمید رسایی نماینده تندروی نزدیک به محفل مصباحیه – صف کشی عجیب آقازاده‌ها برای حضور در اتاق بازرگانی تهران با سه‌ پسران معروف : نهاوندیان، بهزادیان و پسر عارف ثبت نام کردند.

یوتیوب