تفسیر خبر پنجشنبه 21 شهریور

با جمشید چالنگی خواهیم بود و میهمانان امروز برنامه تفسیر خبر، آقایان ناصر محمدی روزنامه نگار و فعال سیاسی در لندن و اردوان روزبه مدیر مسول رادیو کوچه و روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن . باما همراه باشید

این برنامه تکرار برنامه روز پنجشنبه 14 شهریور است