چهارسو شنبه 20 دی

“در چهارسوی این هفته بقچه‌ای خواهیم داشت، لبریز از شعر و نقاشی؛ از شعر شرقی ناظم حکمت تا نقاشی‌های بومی امیلی کار در آنسوی مغرب زمین، در ادامه باله‌ی خط شکن عروسی را خواهیم دید، پرسه‌ای خواهیم زد در دنیای انیمیشن و سرکی می کشیم به تاز‌ه‌های بازار کتاب. سرآخر با موسیقی‌ای عجین شده با بوی خانه دفتر این شماره را خواهیم‌ بست.”

دانلود