چمتا شنبه 20 دی – پائولو کونته

“صدایی مردانه و پر طنین در کنار ترانه‌هایی از جنس زندگی و جنون و سرخوشی توامان؛ در موسیقی و هنر پائولو کونته‌ی ایتالیایی… در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به سرزمین پر از سحر و افسانه‌ی ایتالیا سفر کرده‌ایم و زندگی یکی دیگر از وارثان هنر با شکوه رومیان را در نظر آورده‌ایم…”

دانلود