شورای مدیریت گذار – بخش یکصد و هفدهم

میزگردی با موضوع: انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. در گفتگو میان آقایان میثم مهرانی (پژوهشگر امور نظامی-انتظامی)، اشکان رستمی (عضو شورای مدیریت گذار) و خانم شمیلا نژادهاشمی (عضو شورای مدیریت گذار). در ادامه با کارگروه و بخش های مختلف آن همراه ما باشید.

یوتیوب