شورای مدیریت گذار – بخش یکصد و شانزدهم

میزگردی با موضوع: انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. در گفتگو میان آقایان یزدان شهدایی (عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار)، حسین رئیسی (وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کارلتون) و فریدون احمدی (عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار). در ادامه با کارگروه و بخش های مختلف آن همراه ما باشید.

یوتیوب