چالش – قسمت یکصد و هشتاد و شش

موضوع برنامه: بررسی آخرین وضعیت مناقشه اسراییل و حماس
میهمان برنامه: آقایان مرتضی اسماعیل پور و یوسف ریاضی پور

یوتیوب فایل صوتی