شورای مدیریت گذار – بخش یکصد و چهاردهم

میزگردی با موضوع: پیامدهای مرگ ابراهیم رییسی و چالش های پیش روی جمهوری اسلامی. در گفتگو میان آقایان یزدان شهدایی (عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار)، سیروس فیروزیان (عضو شورای مدیریت گذار) و اشکان رستمی (عضو شورای مدیریت گذار). در ادامه با کارگروه و بخش های مختلف آن همراه ما باشید.

یوتیوب