بررسی و تحلیل رویدادها – دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

به میزبانی آقایان پروفسور حسن امین، داریوش شهبازی و جهانگیر کوثری و سخنان دکتر هوشنگ طالع نویسنده و پژوهشگر شاهنامه