با هم درباره آب حرف بزنیم – سه شنبه 11 اردیبهشت 1403

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)،
لب کارون – قسمت ششم (بحث شیرین فاضلاب و تجربه سرزمین های دیگر)