از مشروطه تا سکولار دموکراسی- قسمت شانزدهم: ماهیت رابطه جهان بینی با فرهنگ

مغز ما کارخانه ای است که دریافت های خود از محیط را مرتباً دستخوش دخالت هائی همچون عواطف، علت جوئی، تحلیل، یادآوری، و تخیل می کند. حاصل این کارخانه پدیده ای است که به آن «شناخت» می گوئیم و شناختِ هر دم افزایش یایندهء ما، آن هم در محیطی که دیگران نیز در آن هستند و «محیط اجتماعیِ» اطراف ما را فراهم می کنند، منجر به پدیده تازه ای می شود به نام «جهان بینی». در این ترکیب واژهء «جهان» نامی است که بر مجموع «محیط طبیعی و اجتماعی» خود می گذاریم و با حواس پنج گانهء خود آن را درک می کنیم و می شناسیم. به این ترتیب جهان بینی پدیده ای است اجتماعی که خود هرچه بیشتر به یگانگی و انسجام یک جامعه کمک می کند.

یوتیوب