از مشروطه تا سکولار دموکراسی- قسمت پانزدهم: شناخت و جهان بینی 

تخیل روند خلاق و عجیبی است. بایگانی مغز ما، از سرهم کردن تصاویری که دریافت کرده، میتواند تصاویر جدیدی بسازد که در بیرون از ما وجود ندارند. در واقع ذهن ما کارخانه ای است که محصولات جالبی دارد که عموماً نام درک شان را می توانیم «تجربه» بگذاریم. همچنین تحلیل و تعقل مواد خام خود را از قسمت ادراک و بایگانی به دو صورت یادآوری و تخیل دریافت می کند و یکی از کارهایش هم این است که «محصولات» خود را از یک سو به عنوان مواد خام به ورودیه مغز برگرداند و از سوی دیگر موجب پیدایش محصولات جدیدی شود که مجموعا «شناخت» ما را از جهان و دیگران و خودمان بوجود می آورند.

یوتیوب