شورای مدیریت گذار – بخش یکصد و ششم

میزگردی با موضوع نوروز، نماد فرهنگ یا نماد اعتراض؟ در گفتگو میان آقای یزدان شهدایی (عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار) و خانم شمیلا نژاد هاشمی (عضو شورای مدیریت گذار). در ادامه با کارگروه و بخش های مختلف آن همراه ما باشید.

یوتیوب