آینه مشاهیر سه شنبه 7 فروردین 1403

ثریا اسفندیاری بختیاری – ملکه ایران، مدل و بازیگر