با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش یکصد و نود و پنج

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)
گفتگو با آقای علی میرچی (دانشگاه ایالتی اکلاهما)