از مشروطه تا سکولار دموکراسی- قسمت دوازدهم: سیستم های اجتماعی

یک سیستم احتماعی، به عنوان یک نهاد، حضور مادی خود را در سازمان ها و سلسله مراتب های درونی آنها پیدا می کند. مثلا «حکومت» یک نهاد است. این نهاد بر اساس یک قانون اساسی بوجود می آید اما برای اینکه حکومت را ببینیم و یا لمس کنیم باید دنبال سازمان هائی باشیم که حکومت را شکل می دهند. مثلاٌ می توانیم به قوای سه گانه (مجلس و دولت و قوه قضائیه) و به همراه آنها از وزارتخانه ها و ادارات و قوای نظامی و انتظامی یاد کرد. این ها سازمان هائی هستند که در رابطه با نهاد حکومت شکل گرفته و ساختار و سلسله مراتب یافته اند.

یوتیوب