از مشروطه تا سکولار دموکراسی- قسمت یازدهم: گروه بندی های اجتماعی

شاید مهمترین گروه بندی اجتماعی که از یک سو بر اساس وضعیت اقتصادی افراد بوجود می آید و، از سوی دیگر، زایندهء مکاتب مختلف سیاسی و حتی فلسفی می شود به مفهوم «طبقات اجتماعی» بر می گردد. جوامع اغلب بر اساس عوامل اجتماعی-اقتصادی مانند ثروت، درآمد، تحصیلات و شغل هم طبقه بندی می شوند.

یوتیوب