از مشروطه تا سکولار دموکراسی- قسمت دهم: برخی ویژگی های یک فعال سیاسی

در یک جامعهء پیشرفته، فعال سیاسی، قبل از هر مهارتی باید دارای سواد سیاسی باشد. یعنی یک فعال سیاسی موثر حتماٌ باید درک عمیقی از موضوعاتی که از آنها دفاع می کند و همچنین زمینهء سیاسی و اجتماعی که در آن فعالیت می کند داشته باشد. او همواره و پی گیر به دنبال آموزش خود و دیگران در مورد مسائل مربوطه به حوزهء فعالیت اش هست و این کار بخصوص شامل آگاهی علمی از علوم اجتماعی و بخصوص بخش جامعه شناسی سیاسی این علوم است.

یوتیوب