از مشروطه تا سکولار دموکراسی- قسمت نهم: فرد و جامعه

جامعه شبکهء پیچیده ای از تعاملات و روابط است که، در درون یک سیستم، رفتارها و تجربه های انسان و در یک زمینهء جمعی معین را شکل می دهند. این نام به مجموعه ای از آدمیان اطلاق می شود که دارای فرهنگ، ارزش ها، هنجارها و نهادهای مشترکی هستند و در یک منطقهء جغرافیایی یا چارچوب اجتماعی خاص با یکدیگر تعامل دارند. این مفهوم جنبه های مختلف زندگی انسان از جمله سازمان ها، نهادها، آداب و رسوم، سنت ها و عقاید را در بر می گیرد. جوامع می‌توانند بزرگ یا کوچک باشند، از جوامع محلی گرفته تا ملت‌ها، و می‌توانند به روش‌های مختلفی سازماندهی شوند.

یوتیوب