با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش یکصد و نود و یک

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)
خبرهای مهم حوزه آب و محیط زیست و مناظره پیرامون شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی