از هر دری سخنی – قسمت صد و هشتاد و سه

سخنرانی دکتر جلال ایجادی در انجمن فرهنگ آزاد: دین در جامعه کنونی و لائیسته در آینده ایران

یوتیوب